ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาววันวิสาข์ อโนทัยสินทวี (นางสาววันวิสาข์) เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนตุลาคม 2564 พบว่า ธนาคารได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งระบุว่า นางสาววันวิสาข์มิได้นำเงินที่ได้จากการขายคืนกองทุนของลูกค้าไปดำเนินการตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้อย่างครบถ้วน และจากการตรวจสอบของธนาคารพบว่า ลูกค้าได้มอบสมุดเงินฝากและเอกสารที่ลงนามไว้ล่วงหน้าให้แก่นางสาววันวิสาข์เพื่อถอนเงินจากบัญชีโดยประสงค์ให้นางสาววันวิสาข์นำไปซื้อกองทุนรวมและจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต อย่างไรก็ตาม นางสาววันวิสาข์ได้ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตจำนวน 100,000 บาท ซึ่งไม่ครบตามจำนวนที่ลูกค้าแจ้ง และนำเงินสดจำนวนอีก 100,000 บาท ไปใช้ส่วนตัว ซึ่งต่อมาลูกค้าได้ทวงถาม นางวันวิสาข์จึงได้คืนเงินดังกล่าวให้ลูกค้า

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาววันวิสาข์มีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2** และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565***

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต. ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า ธนาคารได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามสอบถามจนนางสาววันวิสาข์ยอมรับว่า เงินของลูกค้าอยู่ที่ตนเองและได้คืนเงินลูกค้าครบถ้วนแล้ว ซึ่ง ก.ล.ต. ได้นำการชดใช้ดังกล่าว รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนไม่ควรมอบสมุดบัญชี และใบคำขอถอนเงินหรือเอกสารการทำธุรกรรมใด ๆ ที่ได้ลงนามไว้ล่วงหน้าให้ผู้แนะนำการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำรายการ แต่ควรทำรายการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจบุคคลอื่นไปทำรายการด้วยตนเองทุกครั้ง รวมทั้งควรตรวจสอบหลักฐานการทำธุรกรรมหรือหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหาย และหากมีข้อสงสัย ควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของธนาคาร หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *