นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง   รองกรรมการผู้จัดการ     Head of Real Estate & Infrastructure Investment    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงานมาจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 11 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 0.30 บาทต่อหน่วย โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 7.90 บาท เหลือหน่วยละ 7.60 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน   เพื่อกำหนดสิทธิในเงินลดทุน   วันที่ 25 สิงหาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ กันยายน 2565

ทั้งนี้ กองทุน BRRGIF  จะงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับไตรมาสที่ 2  หรือรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ เมษายน 2565 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2565 เนื่องจากกองทุนรับรู้รายการขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  จำนวนรวม  67.26 ล้านบาท ทำให้กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 12.14 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายการขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ทำให้กองทุนยังมีเงินสดจากการดำเนินการ จึงนำมาจ่ายเป็นเงินลดทุน

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ปี 2565 นั้น กองทุน BRRGIF มีรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ (NRTA) 36.85 ล้านบาท ลดลง 4.48% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ลดลงจากกำไรทยอยได้รับเงินลงทุนคืน และลดลง 2.28% จากไตรมาสก่อน ส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เท่ากับ 31.49 ล้านบาท ลดลง 7.02% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 6.30% จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดี สำหรับรายได้สุทธิฯ ที่กองทุนได้รับจากโรงไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากับ 225.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *