บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มบริษัท เคทีบีเอสทีเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ตามผู้ถือหุ้นใหญ่ประเทศเกาหลีใต้ มีผลวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นี้  รวมทั้งบริษัทในเครือในประเทศไทย โดยลูกค้ายังสามารถใช้บริการของทุกบริษัทได้คงเดิม เราพร้อมให้บริการด้านการเงินการลงทุนครบวงจร ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รีทแมเนจเมนท์สินเชื่อสวัสดิการ แพลตฟอร์มดิจิทัล และโบรกเกอร์ประกัน และมุ่งบริหารงานภายใต้ วิสัยทัศน์ใหม่  ที่ว่า DAOL, your lifetime financial partner เพื่อนคู่คิดทางการเงินของคุณ

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) หรือ DAOL (THAILAND) กล่าวว่า จากการที่ บริษัท KTB Investment & Securities ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มบริษัท เคทีบีเอสที หรือ KTBST Group ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท DAOL  Investment & Securities มีผลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อให้สะท้อนตัวตนของผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีสัญชาติเกาหลีใต้ ซึ่งคำว่า DAOL อ่านว่าดาโอ (다올) เป็นภาษาเกาหลี หมายถึงทุกสิ่งที่ดึงดูดความโชคดี

ดังนั้น จึงส่งผลให้ บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มบริษัท เคทีบีเอสที หรือ KTBST Group เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) หรือ DAOL (THAILAND) และเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ใหม่ มีผลวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อส่งผลให้บริษัทในเครือในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัท เคทีบีเอสที เดิม เปลี่ยนชื่อ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด    เปลี่ยนเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด      เปลี่ยนเป็น บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคทีบีเอสที เลนด์ จำกัด    เปลี่ยนเป็น บริษัท ดาโอ เลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท วี ดิจิทัล เทค จำกัด    เปลี่ยนเป็น บริษัท ดาโอ ดิจิตัล พาร์ทเนอร์ จำกัด

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ยังมี อีก 1 บริษัทที่บริษัทร่วมลงทุน ได้แก่ บริษัท วี ดิจิทัล อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด ที่ยังคงใช้ชื่อเดิม

ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อ และตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบกับธุรกรรมที่ลูกค้าทำกับ กลุ่มบริษัทเคทีบีเอสที ที่มีอยู่เดิมแต่ประการใด โดยลูกค้ายังสามารถใช้บริการของทุกบริษัทได้คงเดิม

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) พร้อมให้บริการภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ DAOL, your lifetime financial partner เพื่อนคู่คิดทางการเงินของคุณ ตั้งแต่การวางแผนการเงิน การลงทุน การระดมทุน ผ่านกลไกของตลาดเงินและตลาดทุน ที่ครอบคลุมทั้งหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งอนุพันธ์ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) และสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่าน บล.ดาโอ, บลจ.ดาโอ, บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ และบริษัท    ดาโอ ดิจิตัล พาร์ทเนอร์ รวมทั้งการให้บริการด้านสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสินเชื่อ ลดปัญหาหนี้นอกระบบ ผ่าน บริษัท ดาโอ เลนด์ ตลอดทั้งบริหารความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของคุณด้วยแผนประกันที่หลากหลายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ผ่าน บริษัท วี ดิจิทัลอินชัวรันส์ โบรกเกอร์ เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายในการมีอิสรภาพทางการเงิน ดร.วิน กล่าว

ดร.วิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานตาม พันธกิจใหม่ ที่พร้อมให้บริการด้วยบุคลากรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลาย กระบวนการทำงานที่สะดวกและเชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล

โดยแต่ละบริษัทมีเป้าหมาย ดังนี้

บล.ดาโอ (DAOL SEC) ศูนย์รวมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน และทีมผู้แนะนำการลงทุนที่มากด้วยประสบการณ์สามารถแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าได้ครบวงจร

บลจ.ดาโอ (DAOL INVESTMENT) มุ่งออกแบบกองทุนรวมอินเทรนด์ต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโต และครบถ้วนด้วยบริการบริหารเงินส่วนบุคคล และสินทรัพย์ดิจิทัล

ดาโอ รีท (DAOL REIT) เป็นผู้นำการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) อิสระ เพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ดาโอ เลนด์ (DAOL LEND) เป็นผู้นำในการให้บริการด้านสินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ดาโอ ดิจิตัล พาร์ทเนอร์ (DAOL DIGITAL PARTNER) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขายดิจิทัลโทเคน (ICO) และธุรกิจใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ Digital Transformation ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)

วี ดิจิทัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (WE DIGITAL INSURANCE BROKER) มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลายโดยนายหน้าที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนครบวงจร โดยเป็นนายหน้าประกันภัย ประกันชีวิต และประกันกลุ่ม ที่หลากหลาย โดยอาศัยแพลตฟอร์ม เพื่อที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายประกัน เข้าใจความจำเป็นของประกันอย่างแท้จริง

โดยกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ขับเคลื่อนองค์กร ตาม DAOL DNA ที่ว่า KEEP COMMITMENT มุ่งมั่นรับผิดชอบ TRUST น่าเชื่อถือ  BE LEADER เป็นผู้นำ SMART ฉลาดรอบคอบ และ TEAMWORK ร่วมมือร่วมใจ

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) บริหารงานโดยให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงานในองค์กร โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ และความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการลูกค้า ในฐานะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างครบวงจร เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ใหม่ ของกลุ่มธุรกิจการเงิน   ดาโอ ที่ว่า DAOL, your lifetime financial partner เพื่อนคู่คิดทางการเงินของคุณ และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เหมือนดังความหมายของคำว่า ดาโอ (다올) ในภาษาเกาหลีที่หมายถึง ทุกสิ่งที่ดึงดูดความโชคดีดร.วิน กล่าว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *