นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (FUTUREPF)  เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่  63  จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ในอัตรา 0.2800 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่  31 สิงหาคม 2565   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน FUTUREPF ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 63 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 17.8150 บาทต่อหน่วย

การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินในไตรมาส 2 ปี 2565 กองทุนรวมมีอัตราปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 92.2% (อ้างอิงตามสัญญาเช่า) และมีจำนวนผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าอยู่ที่ประมาณ 90% เทียบเคียงกับสถานการณ์ปกติ โดยส่วนลดค่าเช่าในภาพรวมทยอยลดลงตามแนวโน้มสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมีผลทำให้กองทุน FUTUREPF รับรู้รายได้รวมเท่ากับ 174.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากไตรมาส และเพิ่มขึ้น 30.6% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ทั้งนี้ กองทุนได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ด้วยการคำนวนรายได้เป็นเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าส่งผลทำให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่รับรู้ในงบการเงินต่ำกว่ารายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับจริง จำนวน 22.37 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่นับรวมการคำนวณรายได้ด้วยวิธีเส้นตรงดังกล่าว รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริงสำหรับไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 196.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1

ทั้งนี้ จากการรับรู้รายได้รวมจำนวน 174.91 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 96.34 ล้านบาท ทำให้กองทุนรับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 78.57 ล้านบาท ลดลง 3.8% จากไตรมาส 1 แต่เพิ่มขึ้น 59.5% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 และมีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 119.62 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน  198.19 ล้านบาท โดยกองทุนรวมนำกำไรสุทธิดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดและพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายของกองทุนรวม

กองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่  31  ธันวาคม  2584  ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791.00 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) และสิทธิในการนำพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ออกหาประโยชน์ 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *