ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยและการรายงานสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (factsheet) และแบบรายงานข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภท pooled fund เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้ สำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสม

ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การเปิดเผยการรายงานสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (factsheet) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทหลายนายจ้างที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน (pooled fund) โดยกำหนดให้บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) เปิดเผย factsheet ต่อสาธารณะและจัดส่งต่อ ก.ล.ต. ทุกงวด 6 เดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ ในรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยและการรายงานข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภท pooled fund ดังนี้

          (1) ให้ บลจ. จัดทำและจัดส่งแบบรายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุนในรูปแบบข้อมูล (data) ต่อ ก.ล.ต. เพื่อให้สามารถนำไปประมวลผลและจัดทำข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (open data) ได้สะดวกยิ่งขึ้น

          (2) ให้ บลจ. เปิดเผยข้อมูล factsheet ต่อสาธารณะและจัดส่งให้ ก.ล.ต. เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนหรือมีการเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่ด้วย เพิ่มเติมจากการเปิดเผยตามระยะเวลาในปัจจุบัน

นอกจากนี้ เพื่อให้แบบรายงานข้อมูลสำคัญรายนโยบายการลงทุนตามข้างต้น สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นในแบบรายงานที่ บลจ. จัดทำและจัดส่งต่อ ก.ล.ต. ในปัจจุบันได้ จึงเห็นควรปรับปรุงแบบรายงานในปัจจุบันให้รายงานข้อมูลเป็นรายนโยบายด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ ก.ล.ต. สามารถประมวลผลข้อมูลในองค์รวมของแต่ละนโยบายการลงทุนได้ และนำไปใช้วิเคราะห์ เพื่อพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=841 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : piravade@sec.or.th หรือ sawarin@sec.or.th จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *