ธนาคารอคารสงเคราะห์ (ธอส.) คว้ารางวัล AsiaResponsible Enterprise Awards (AREA) 2022สาขา Corporate Sustainability Reporting จากการดำเนินโครงการ “Sustainable [GH]Bank for Thai People” ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัลสาขานี้

สะท้อนการเป็น Sustainable Bankซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย ธอส. ยังคงความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่นำแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มาร่วมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับสังคมไทยเพื่อ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ตามพันธกิจธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2022 สาขา Corporate Sustainability ReportingจากการดำเนินโครงกาSustainable [GH]Bank for Thai Peopleจัดโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย โดย ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของไทย ที่ได้รับรางวัลสาขานี้ ซึ่งตอกย้ำว่าธอส.เป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่นำแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนมาร่วมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับสังคมไทย เพื่อ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ตามพันธกิจธนาคารมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจในเอเชีย ที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การยึดถือหลักคุณธรรม และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยรางวัล AREA แบ่งออกเป็น 8 สาขา ได้แก่ ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม (Social Empowerment), ด้านการจัดการบุคคล (Investment in People), ด้านสุขภาพ (Health Promotion), ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership), ด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance), ด้านความเป็นผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Leadership), ด้านความเป็นผู้นำองค์กร (Responsible Business Leadership) และด้านการรายงานผลด้านความยั่งยืนอย่างเปิดเผย (Corporate Sustainability Reporting)

สำหรับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จของ ธอส. ที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส โดยสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สะท้อนถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืนของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals-SDGs) ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ด้านขจัดความยากจน ะเป้าหมายที่ 10 ด้านลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

โดย ธอส. แสดงให้เห็นผ่านการดำเนินงานที่สำคัญตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางองค์กร  การจัดทำแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการกำหนดกลยุทธ์ “I AM GHBใน 3 มิติ ได้แก่ 1)CSR In Process โดยในด้านเศรษฐกิจ ธอส.ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Social Solution เพื่อดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เช่น โครงการบ้านล้านหลัง ด้านสังคม ธอส.มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระบบ ผ่านโครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

โดยรวบรวมข้อมูลผู้ที่ประสงค์มีบ้าน แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การให้สินเชื่อ โดยให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างวินัยทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถมีบ้านเป็นของตนเองแล้วกว่า 19,505 ครอบครัว รวมถึงการออกมาตรการที่แตกต่างกันเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งสิ้น 22 มาตรการ ซึ่งมีลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 973,227 ครอบครัว ส่วนใหญ่ประมาณ 87% กลับมาผ่อนชำระได้ตามปกติ คงเหลือลูกค้าที่อยู่ในมาตรการช่วยเหลือ 120,965 ครอบครัว ซึ่ง ธอส.ยังคงดูแลและช่วยเหลือลูกค้าโดยออกมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนเพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับมาชำระได้ตามปกติ  

ด้านสิ่งแวดล้อม ธอส.ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน บ้านอยู่เย็นเป็นสุข 2) CSR After Process โดยจัดทำกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน และ 3) CSR In Mind โดยปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานให้ช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยใช้ความสามารถพิเศษขององค์กรในด้านความเชี่ยวชาญทางการเงิน ภายใต้แนวคิด ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่คือความห่วงใย

ด้วยกระบวนการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนดังกล่าวตามยุทธศาสตร์ “GHB Next Move Sustainable Bank”
ก้าวสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน ซึ่ง ธอส.ใช้ 3 แนวทางหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ได้แก่ 1) เพิ่มประสิทธิภาพ Technology โดยนำ Mobile Application “GHB ALL” มาปรับการให้บริการลูกค้าด้วย Digital Service  2) ยกระดับ Operation การทำงานที่เกี่ยวกับลูกค้า และ 3) พัฒนาผู้ปฏิบัติงานสู่People Excellence เพื่อให้มีความพร้อมและมีความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมทำงานด้วยความวดเร็วและเป็นมืออาชีพ
เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน

ทั้งนี้ AREA Awards ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศ
ในการกระตุ้นนวัตกรรมและการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของธนาคารต่อโลก ส่งผลให้ธอส.เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และมีมาตรฐานทัดเทียมกับองค์กรระดับภูมิภาคเอเชีย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *