สสว. ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC SME ชู “โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)” มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับ 21 เขตเศรษฐกิจชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หวังเพิ่มขีดความสามารถเพื่อขยายโอกาสให้ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก และเตรียมพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน Next Normal พร้อมชู Soft Power ภูเก็ต แสดงศักยภาพความพร้อมของไทยในการเปิดรับนักท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตอันใกล้

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC SME 2022 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในครั้งนี้ เพราะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงศักยภาพความพร้อมของ “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงศิลปะทางสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโน-โปรตุกีส ในย่านชุมชนเมืองเก่า ที่สำคัญภูเก็ตยังเป็นพื้นที่นำร่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และยังมีนวัตกรรมบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ รวมถึงการเป็นเมือง MICE CITY

โดยจังหวัดภูเก็ตยังมีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งสร้าง Soft Power ในด้านต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพิงการท่องเที่ยวกระแสหหลัก โดยแก้ไขจุดอ่อนหลังผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางอาหารของโลก เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นเมืองที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากดิจิทัลเทคโนโลยีและจากการเป็นเมือง MICE City ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาแบบอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้ คือการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“การที่จังหวัดภูเก็ตได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุม APEC SME ครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีในฐานะตัวแทนเขตเศรษฐกิจไทย ที่จะแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ที่จะตามมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ SME ในภูเก็ตซึ่งมีจำนวน 42,598 ราย มีการจ้างแรงงานรวมกว่า 224,905 ราย ยังได้แสดงศักยภาพความพร้อมและสามารถสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง ให้เป็นที่รับรู้ในระดับสากล ซึ่งจะเป็นกลไกสร้างเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ต่อไป”

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยมีวาระเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี พ.ศ. 2565 หรือ APEC 2022 หนึ่งในกรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้ความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คือกรอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมฯ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นประธาน โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริม SME ของประเทศ และมีบทบาทในฐานะผู้แทนไทยในคณะทำงาน APEC SME ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 นี้ที่จังหวัดภูเก็ต

“APEC เป็นศูนย์รวมของเขตเศรษฐกิจชั้นนำถึง 21 เขตเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมกว่า 53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,700 ล้านบาท หรือเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก การจัดประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อการส่งเสริม SME ไทย ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดท่าทีที่จะรักษาผลประโยชน์ของไทยและธุรกิจ SME ในเวทีความร่วมมือพหุภาคี พร้อมกับเชื่อมโยง SME ไทยกับพันธมิตรธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โอกาสทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างศักยภาพ SME ไทย เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก” นายวีระพงศ์ กล่าว

สำหรับการจัดประชุม APEC SME ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.การประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Ministerial Meeting) ครั้งที่ 28 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนโยบายด้านการพัฒนา SME 2. การประชุมคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Working Group Meeting) ครั้งที่ 54 ซึ่งเป็นการประชุมระดับปฏิบัติการ และ 3.การประชุมรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการภายใต้หัวข้อหลัก “โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG Model) คือ “Inclusive Recovery of APEC MSMEs through BCG & High Impact Ecosystem” หรือ “การฟื้นตัวโดยรวมของ SME ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ผ่าน BCG และระบบนิเวศที่มีผลกระทบสูง”

ทั้งนี้จะมีหัวข้อย่อยตามแนวทางการส่งเสริมศักยภาพ SME ภายใต้ BCG Model รวม 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.การเร่งรัดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Accelerating BCG Adoption) 2.การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างครอบคลุม (Inclusive Digital Transformation) 3.การจัดหาเงินทุนและการปรับโครงสร้างหนี้ (The Next Normal MSME Financing and Debt Restructuring) และ 4.การรับมือกับตลาดที่กำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป (Copingwithevolvingmarket landscape: high impact policy)

นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงผู้ประกอบการ SME ไทย โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า 20 ราย ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และการจัดกิจกรรมคู่ขนาน โดยการนำคณะผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องฯ เข้าเยี่ยมชมย่านชุมชนเมืองเก่า (Phuket Old Town) เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีสอันงดงามที่เชื่อมภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน และกลุ่มชุมชนบ้านบางโรง ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร วิถีวัฒนธรรมซึ่งเป็น Soft Power ที่มีผู้ประกอบการ SME เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ

“ภายใต้ความร่วมมือที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ร่วมถึงส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การท่าอากาศยานภูเก็ต อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เทศบาลนครภูเก็ต ฯลฯ รวมทั้งภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วยการเตรียมการต้อนรับ การเตรียมความพร้อมทั้งด้านการจัดประชุม การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของพื้นที่และประเทศไทย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่วงกว้าง จะทำให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้ไทยมีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ได้ตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้อย่างแน่นอน”นายวีระพงศ์ กล่าว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *