ฟอลคอนประกันภัย มั่นใจมาถูกทางกับการนำ ESG มาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ พร้อมดำเนินกิจกรรม ESG ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและคำนึงถึงความสำคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลกับความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรม

คุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เมื่อต้นปี 2565 ฟอลคอนฯ ได้กำหนดเป้าหมายประจำปี โดยระบุให้ ESG เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ และการประกาศนโยบายในครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมในการนำ ESG มาเป็นกลยุทธ์สำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ ฟอลคอนฯ เริ่มต้นด้วยการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของ ESG กับพนักงานทุกคนในองค์กร

รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติทั้ง 3 มิติของ ESG รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานทั้งในแง่การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการใช้ทดแทน (Recycle) การปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ประกอบกับฟอลคอนฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการทำงานและการบริการ อาทิ กระบวนการขายกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์ การใช้ Robotic Process Automation (RPA) ในขั้นตอนการออกกรมธรรม์ การอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกรับกรมธรรม์ผ่าน e-Policy กระบวนการจัดการด้านสินไหม

โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนการใช้กระดาษตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจภัยโดยใช้ VDO Call การเปิดเคลมโดย RPA การพิจารณาสินไหมผ่านระบบงานและAI ตลอดจนการจ่ายค่าสินไหมรูปแบบ Electronic Fund Transfer รวมถึงการปรับรูปแบบการนำส่ง e-Withholding Tax ให้กับคู่ค้า และในปลายปีนี้ฟอลคอนฯ ได้เริ่มให้บริการนำส่งเอกสารลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและลดปริมาณการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”

คุณโสภากล่าวเพิ่มเติมว่า “ ฟอลคอนฯ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในหลายๆ ส่วนงาน รวมไปถึงปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง โดยนำ ESG มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาก่อนการเลือกลงทุน และการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของสำนักงาน ฟอลคอนฯ ได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นองค์กร Paperless อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจำกัดพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บเอกสาร ควบคุมการสั่งพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น

รวมถึงจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานเป็นทีม และยังมีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางที่สนับสนุนการคัดแยกขยะ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแยกขยะและลดการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ฟอลคอนฯ ยังพร้อมร่วมส่งเสริมกิจกรรมกับภาครัฐและเอกชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ของฟอลคอนฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในประเทศไทย” คุณโสภากล่าวทิ้งท้าย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *