ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ร่วมด้วย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย กล่าวว่า ด้วยพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย ในด้านการบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัยในการให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการอวัยวะ และเนื้อเยื่อต่างๆ ได้แก่ ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง กระดูก เส้นเอ็นและหลอดเลือด

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และมีความเท่าเทียมกัน คลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จึงได้พัฒนาการจัดทำผลิตภัณฑ์กระดูกและเส้นเอ็นจากผู้เสียชีวิต ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนหรือเสริมแทน กระดูกและเส้นเอ็นใช้ในการปลูกสร้างกระดูก ทดแทนกระดูกในส่วนที่หายไป เช่น จากการติดเชื้อ ซีส เนื้องอก มะเร็ง ทำให้เกิดการติดของกระดูกที่หักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียแขนขาจากโรคและอุบัติเหตุต่างๆ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้จัดทำเนื้อเยื่อให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลโดยปรับปรุงยกระดับห้องปฏิบัติการใหม่เป็นห้องสะอาดชนิด Class 100

และในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จึงจัดทำโครงการ “ปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูก เส้นเอ็นโดยไม่คิดมูลค่าถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าว และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565 มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูก เส้นเอ็น โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 90 คน จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ กล่าวว่า มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ในฐานะองค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคม ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงให้การสนับสนุนภารกิจของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท เพื่อปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา

การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น สอดรับกับพันธกิจของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี และผู้สูงวัย ให้ได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่งมั่นคง และชีวิตที่ดีมีคุณค่า โดยเฉพาะการส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ EcoHealth System ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็นไปตามหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่สนใจนำกระดูกและเส้นเอ็นเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยโทรศัพท์. 0 2256 40456 ต่อ 2508 หรือ 092247 9864 หรือ line ID : odctsb

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *