สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เรียนเชิญอดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยสมัยต่าง ๆ ได้แก่ นายสุจินต์ หวั่งหลี นายยุตติ ล่ำซำ นายชัย โสภณพนิช นายประสาน นิลมานัตต์ นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล พร้อมด้วยอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ดร.สมพร สืบถวิลกุล และนายนพดล สันติภากรณ์

พร้อมด้วยนายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงาน คปภ. ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยถือฤกษ์มงคลวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11.11 น. ทำพิธีเปิดป้ายอาคารทั้งสองเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีแขกผู้มีเกียรติในวงการประกันภัยให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานกรรมการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ อาคารบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ว่าสมาคมประกันวินาศภัยไทยนั้น ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2510 โดยการรวมตัวกันของสมาคมประกันภัย 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมบริษัทประกันภัยไทย สมาคมบริษัทประกันภัยจีน และสมาคมบริษัทประกันภัยต่างประเทศ กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ผ่านมา

แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยต่าง ๆ รอบด้าน สมาคมประกันวินาศภัยไทยก็สามารถดำเนินภารกิจได้เป็นอย่างดีเนื่องมาจากการสนับสนุนและความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ งานที่สัมฤทธิ์ผลและยังประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยไทย เป็นผลจากการทุ่มเทเสียสละของท่านอดีตนายกสมาคมฯ ทุก ๆ ท่าน รวมทั้งอดีตคณะกรรมการบริหาร อดีตผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ ที่มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มความสามารถทำให้สมาคมฯ ยืนหยัดอยู่เคียงคู่กับธุรกิจประกันวินาศภัยตลอดมา

สำหรับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดนั้น จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท คือ ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีสาขาให้บริการแก่ผู้ประสบภัยได้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยตามที่กฎหมายกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้บริษัทกลางฯ รับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในการจัดทำประกันภัยประเภทนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2542 เป็นต้นมา

นายอานนท์ วังวสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับที่มาของการจัดพิธีเปิดอาคารทั้งสองอาคารในวันนี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้น เมื่อสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีนโยบายไม่ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ให้กับสมาคมฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และที่ประชุมบริษัทสมาชิก จึงได้มีมติให้ตั้งสำรองเงินงบประมาณในการจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างที่ทำการสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา พร้อมทั้งได้มีการสรรหาสถานที่และสำรวจที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างสำนักงานสมาคมฯ แห่งใหม่

เช่นเดียวกันกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งในขณะนั้นได้มีนโยบายในการสร้างอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง เนื่องจากตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เช่าอาคารสำนักงานในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ประกอบกับสัญญาเช่าอาคารได้สิ้นสุดลง จึงได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน จนในที่สุดได้พบกับที่ดินว่างเปล่า ที่อยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 64/1 และ 64/2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีขนาดเพียงพอต่อการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของทั้งสองหน่วยงาน

จากนั้นในปี 2560 ทั้งสมาคมฯ และบริษัทกลางฯ ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ขึ้น โดยเป็นอาคารสูง 7 ชั้น ตั้งตระหง่านเคียงคู่กันจนแล้วเสร็จ ในปี 2562 และทั้งสองหน่วยงานได้ย้ายที่ทำการมา ณ อาคารใหม่แห่งนี้ โดยบริษัทกลางฯ ย้ายมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และสมาคมฯ ย้ายมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมานั้นยังไม่มีโอกาสในการกำหนดจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ดังนั้นในวาระโอกาสอันเป็นมงคล ในวันที่ 11 เดือน 11 นี้ ผมในฐานะนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานกรรมการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงขอถือโอกาสจัดพิธีเปิดอาคารแห่งใหม่ทั้งสองอาคารพร้อมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ซึ่งที่ทำการทั้งสองอาคารนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของทั้งสมาคมฯ และบริษัทกลางฯ ที่ได้มีอาคารสำนักงานที่มั่นคงถาวร และถือเป็นอีกหนึ่ง Landmark สำคัญของธุรกิจประกันภัยในการให้บริการประชาชนและบริษัทสมาชิก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญก้าวหน้า สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อประชาชน และมีเสถียรภาพเคียงคู่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นายอานนท์ วังวสุ กล่าวทิ้งท้าย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *