คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ยังคงปฏิบัติภารกิจสำคัญในการทำงานเพื่อตอบแทนคืนกลับสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เงินทุนส่วนตัว สนับสนุนองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมอบ ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคคล ชุมชนและสังคมให้เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน  

ปี 2565 ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ จำนวนมากกว่า 52 ล้านบาท ตามเจตนารมณ์ของคุณทองมา ได้บริจาคให้แก่กลุ่มองค์กร  มูลนิธิ  สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล รวม 39 หน่วยงาน แบ่งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อสังคมใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ทุนพัฒนากิจกรรมด้านศาสนา ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมอันดีงามในพระพุทธศาสนานำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนและการทำงานโดยการสนับสนุนกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป โครงการวัดวิถีใหม่ รวมถึงทุนสนับสนุนโครงการศึกษาสำหรับพระภิกษุ  สามเณร อุบาสกและอุบาสิกา    

2.ทุนเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา  มอบให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยใช้สำหรับเป็นทุนให้นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  อุปกรณ์การเรียน  ทุนสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์กับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างการหมุนเวียนเงินทุนกลับมาเป็นค่าอาหารและช่วยเหลือเด็ก  งานด้านการศึกษายังรวมถึงการสนับสนุนสำนักวิชาทรัพยากรเกษตรกับโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรเพื่อสร้างโมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร อันจะเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในวิชาชีพทำกินได้ต่อไป

3.ทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม  ด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหลายแห่งที่ทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาเด็กที่ถูกทอดทิ้งและเด็กเร่ร่อน  รวมทั้งการสนับสนุนองค์กรที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น ดวงตา  หัวใจ  ไต  การดูแลด้านจิตเวช  โรคพันธุกรรมและผู้ป่วยเด็กวิกฤต  นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของพฤกษา โดยให้ทุนสนับสนุนในโครงการผ่าตัดพิเศษเพื่อช่วยเหลือค่า7รักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลน และโครงการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลแก่คนไข้ของมูลนิธิปวีณาด้วย

กล่าวกันว่า องค์กรธุรกิจจะมีบุคลิกเช่นไร ให้มองลึกถึงบุคลิกของผู้นำสูงสุดขององค์กรนั้น  “พฤกษา” โดยการก่อตั้งของคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ก็เช่นเดียวกัน  ในขณะที่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยปี 2565 นี้นับเป็นปีที่ 13 โดยได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ รวมกว่า 102 องค์กร เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 423 ล้านบาการดำเนินงานของพฤกษาก็เช่นกัน ตลอดระยะเวลา 29 ปีที่ผ่านมามุ่งหวังให้คนในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพดีและใช้ชีวิตด้วยความเอื้อเฟื้อต่อชุมชนสังคมและและสิ่งแวดล้อม พฤกษาจึงเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องทั้งในระดับประเทศและระดับสากลว่ามีความโดดเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นแนวทางที่คุณทองมาได้ยึดถือและยังคงนำไปพัฒนาองค์กร บุคลากร  ชุมชนและสังคมเพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *