นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง  เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนต่างประเทศภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 2 กองทุนประกอบด้วย กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย

มีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2567  คิดเป็นมูลค่าเงินปันผล 32,226,987.89 บาท  และกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น (TMBGRR) สำหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ในอัตรา 0.0925 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ คิดเป็นมูลค่าเงินปันผล 455,165.62 บาท  โดยรวมทั้งสองกองทุนดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น 32,682,153.51 บาท

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกรวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน และมีการลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

โดยกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) จดทะเบียนกองทรัพย์สินเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 และมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ในอัตรา 0.2000 โดยรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.2000 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.40 บาทต่อหน่วย

ส่วนกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น (TMBGRR)  เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน GMO Global Real Return UCITS) Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) Class A USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลัก กองทุน GMO มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (OECD G7) ประกอบด้วยประเทศแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลกทั้งตราสารทุนตราสารหนี้,

ตราสารตลาดเงินอัตราเเลกเปลี่ยนตราสารที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์, REITs และตราสารอนุพันธ์

ทั้งนี้กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น (TMBGRR)  มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ

ปี 2562 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.08 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.1983 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.0925 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.7308 บาทต่อหน่วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *