นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ    Head  of    Real   Estate   Infrastructure  Investment   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม    บัวหลวง จำกัด  หรือ   BBLAM  เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 โดยกองทุน BRRGIF มีรายได้รวมเท่ากับ 34.34 ล้านบาท (ลดลง 5.16% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.22% จากไตรมาสก่อน) ประกอบด้วยรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ (NRTA) 33.97 ล้านบาท (ลดลง 6.06% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนใน NRTA ลดลงจากการทยอยได้รับเงินลงทุนคืน และลดลง 1.78% จากไตรมาสก่อนและดอกเบี้ยรับ 0.37 ล้านบาท กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 29.88 ล้านบาท (ลดลง 3.66% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.88% จากไตรมาสก่อน)

สำหรับผลการดำเนินงาน  9  เดือนของปี  2566 กองทุน BRRGIF มีรายได้รวมเท่ากับ 104.57 ล้านบาท (ลดลง 5.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยประกอบด้วยรายได้จากเงินลงทุนใน NRTA 103.95 ล้านบาท (ลดลง 6.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) และดอกเบี้ยรับ 0.62 ล้านบาท กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 91.69 ล้านบาท (ลดลง 4.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

กองทุน BRRGIF มีกำไรสะสม 31.02 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 แต่เนื่องด้วยในปี 2566 นี้ กองทุนจะต้องทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินกองทุน อันเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้ดำเนินการทุก 3 ปี ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนในทางบัญชี (ไม่ใช่รายการเงินสด) และจะกระทบต่องบการเงินของรอบปีบัญชี 2566 ประกอบกับในปี 2566 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่ากำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงิน รอบปีบัญชี 2566 กองทุนจึงมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 นี้ โดยจะรอผลการดำเนินงานของไตรมาส และผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของเงินปันผล และ / หรือการลดเงินทุนจดทะเบียน เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์ต่อไป

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 กองทุนมีเงินสดที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า คงเหลือจำนวน 152 ล้านบาท

โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กองทุน BRRGIF ประกาศจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง จ่ายเงินปันผลรวมแล้วเป็นเงิน 2.17224 บาท และประกาศจ่ายเงินลดทุนมาแล้ว 14 ครั้ง คิดเป็นเงินรวม 3.12 บาท

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *