นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง   รองกรรมการผู้จัดการ   Head  of  Real  Estate  Infrastructure  Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง จำกัด   หรือ   BBLAM    เปิดเผยว่า  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  จัสมิน  หรือ  JASIF    เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงาน  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปการคืนเงินทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.1600 บาท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 9.8516 บาท เหลือหน่วยละ 9.6916 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับคืนเงินทุนในวันที่   21   พฤศจิกายน  2566   และจะจ่ายคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน  JASIF  ในไตรมาส ปี  2566   กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,938.71 ล้านบาท  ลดลง 12.48% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 14.46% จากไตรมาสก่อน ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 12,200.04 ล้านบาท ลดลง 1,424.85% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 454.57% จากไตรมาสก่อน ซึ่งเกิดจากในเดือนกันยายน 2566 กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ได้มูลค่ายุติธรรมใหม่เท่ากับ 76,700.00 ล้านบาท กองทุนจึงรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานลดลง เท่ากับ 10,261.33 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 825.11% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 15,495.84% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

สินทรัพย์รวมของกองทุน  ณ  วันที่  30  กันยายน 2566 มีจำนวน 81,501.44 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 76,700.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,266.88 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น   534.56   ล้านบาท    ขณะที่   หนี้สินรวมมีจำนวน  13,499.29  ล้านบาท   สินทรัพย์สุทธิ   (NAV) ณ  วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 68,002.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.5002 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 กองทุน JASIF มีขาดทุนสะสมจำนวน 8,681.65 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกองทุนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน    12,200.04    ล้านบาท       ทั้งนี้    มูลค่ายุติธรรมใหม่นี้ได้สะท้อนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่มีมติให้ยกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน  โดยให้มีผลเป็นการยกเลิกและระงับการชำระเงินตามสัญญาทั้งสองดังกล่าวตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติ  เป็นต้นไป    ดังนั้น     กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

อนึ่ง กองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม  2566  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 1,938.71 ล้านบาท เนื่องจากการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ดังนั้น บริษัทจัดการจะนำเงินจำนวน 1,280.00 ล้านบาท ไปดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินคืนทุน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *