สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ลดภาระด้านต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบธุรกิจ

 

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 15/2566 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (โครงสร้างใบอนุญาต) เพื่อเอื้อให้เกิดนวัตกรรมในตลาดทุนไทย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม เพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนมีต้นทุนเท่าที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางในผลการศึกษาโครงการ Landscape of Thai Securities Businesses after Covid-19 and under Digital Disruption ที่ ก.ล.ต. ได้จัดจ้างธนาคารโลก (World Bank) ให้ดำเนินการศึกษา และพบว่ามีอุปสรรคต่อการขยายธุรกิจ ใบอนุญาตมีจำนวนมากและซ้ำซ้อน และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบางประเภทมีราคาสูง เป็นต้น

ดังนั้น World Bank จึงเสนอให้ ก.ล.ต. ปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและขจัดอุปสรรคโดยมีหลักการสำคัญ ได้แก่ (1) จัดกลุ่มใบอนุญาตตามประเภทธุรกิจแทนประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่น โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตใหม่เพิ่มเติมเมื่อต้องการขยายธุรกิจ (2) ให้ธุรกิจที่มีลักษณะและความเสี่ยงคล้ายคลึงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (3) คิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามธุรกิจที่ให้บริการแทนการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเต็มจำนวนในครั้งแรก และ (4) ปรับปรุงประเภทผู้ขอรับใบอนุญาตให้สอดคล้องกัน

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น การปรับค่าคำขอรับใบอนุญาตและค่าใบอนุญาต เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจมีความหลากหลายและผลิตภัณฑ์ซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องยกระดับการกำกับดูแลความเสี่ยง การปรับเพิ่มระยะเวลาเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่เดิม จะกำหนด ให้สามารถประกอบธุรกิจเช่นเดิมต่อไปได้ โดยให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามประเภทที่กำหนดในตารางเทียบการเปลี่ยนใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวง (กรณีธุรกิจหลักทรัพย์) หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. (กรณีธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) (auto migration) โดยไม่ต้องออกใบอนุญาตใหม่และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการประกอบธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ใบอนุญาตเดิม

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=973 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: hathaiphat@sec.or.th หรือ sukritta@sec.or.th จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2567

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *