ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย (Bursa Malaysia) ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange) และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange) ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืน ภายใต้โครงการ “เชื่อมโยงระบบนิเวศด้านความยั่งยืนในอาเซียน” (ASEAN-ISE) นำตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, GovernanceESG) เป็นแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความยั่งยืนให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาความยั่งยืนของอาเซียน

 

โครงการ ASEAN-ISE มีวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบนิเวศ ESG แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน โดยเมื่อปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย และ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดที่เข้าร่วมลงนามในความร่วมมือนี้

 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนมีความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืนของตลาดทุนที่เชื่อมโยงและคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มในทุกมิติให้ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และโลก สะท้อนถึงความร่วมมือและการให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์สำคัญของภูมิภาค ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนจะร่วมกำหนดมาตรฐานด้าน ESG ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งจะนำตัวชี้วัดไปวางแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุน

ดาตุ๊ก มูฮัมหมัด อูมาร์ สวิฟท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้สอดรับความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในการขยายความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์อาเซียนและตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกัน โดยจะเป็นระบบแบบโมดูลที่ปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเน้นความคุ้มค่าของต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาด

 

นายหลอ บุญ ไช้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ซึ่งเมื่อ 2 ปีก่อนหน้า ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้เปิดตัว SGX ESGenome แพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนใช้เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนและสภาพภูมิอากาศ การเข้าร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ให้สอดคล้องกัน เพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนสู่ความความยั่งยืน และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกัน

 

นายอิมาน รัคมาน กรรมการผู้อำนวยการ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า การที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้เข้าร่วมโครงการ ASEAN-ISE สะท้อนถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านระบบการเงินที่ยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหลังตลาดหลักทรัพย์อาเซียนได้ประกาศตัวชี้วัดด้าน ESG ไปเมื่อปีที่ผ่านมา นำไปสู่การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

โครงการ ASEAN-ISE ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในการประชุมระหว่างตลาดหลักทรัพย์ทั้ง แห่ง รวมเรียกว่า ตลาดหลักทรัพย์พันธมิตร โดยที่ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียทำหน้าที่เป็นเลขาธิการ ASEAN-ISE เพื่ออำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อันได้แก่

  • การสร้างระบบนิเวศ ESG แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน
  • ช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์พันธมิตร สามารถบริหารจัดการด้านเวลาและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์
  • เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจที่ปฏิบัติตาม ESG เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจผ่านการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าข้ามพรมแดน การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจกับเงินลงทุนที่มุ่งเน้นด้าน ESG

 

ตลาดหลักทรัพย์พันธมิตร ได้เห็นพ้องกันที่จะร่วมกันขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ที่คำนึงถึงปัจจัยในประเทศและความพร้อมของตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่ง และที่สำคัญตลาดหลักทรัพย์พันธมิตรมีความมุ่งมั่นที่จะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนมาใช้บนแพลตฟอร์มการรายงาน ESG

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนจะประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสรุปรายละเอียดก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ ASEAN-ISE อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในการประชุม ASEAN Exchanges CEOs Meeting ครั้งที่ 37  ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2567 ที่ประเทศมาเลเซีย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *