สมาคมประกันชีวิตไทยมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตหรือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในสาขาวิชาการประกันภัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต ด้วยงบประมาณ 533,000 บาท จำนวน 66 รางวัล จาก 13 สถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่สู่ธุรกิจประกันชีวิต

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทยเปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 47 ปี ที่สมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะองค์กรกลางของธุรกิจประกันชีวิตให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่สมาคม ฯ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คือ การมอบทุนและรางวัลการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในสาขาวิชาการประกันภัยและสาขาที่เกี่ยวข้องโดยวัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรมดังกล่าว คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการเข้าถึงการประกันชีวิตให้กับประชาชนทุกระดับ(Life Insurance Literacy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาการประกันภัย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้การประกันชีวิตเข้าสู่อุตสาหกรรมประกันภัย

ซึ่งในปีนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (Data Analytics) ด้วยเป็นครั้งแรก เพราะเล็งเห็นว่า การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ถือเป็นแนวทางที่แต่ละองค์กรควรให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ รวมถึงภาคธุรกิจควรมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตหรือนักศึกษาที่มีทักษะดังกล่าวเร่งเข้าสู่เป็นกำลังแรงงานที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับประเทศ

สำหรับพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สมาคมประกันชีวิตไทยได้จัดสรรงบประมาณรวมทั้งหมด 533,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนิสิตหรือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาการประกันภัย รวมถึงสาขาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล จากสถาบันการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนรวม 13 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ (วิทยาเขตตรัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิดเป็นจำนวนรางวัลรวมทั้งสิ้น 66 รางวัล

โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาด้านวิชาประกันชีวิต หรือ คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นสาขาหรือวิชาเอก ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 24 ทุน ทุนการศึกษาด้าน Data Analytics ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 7 ทุน รางวัลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาประกันชีวิตและคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยตรงรางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 11 รางวัล รางวัล ASA Course I (Exam P – Probability) รางวัลละ 7,000 บาท จำนวน 9 รางวัลและ รางวัล ASA Course II (Exam FM – Financial Mathematics) รางวัลละ 7,000 บาท จำนวน 15 รางวัล

สมาคมประกันชีวิตไทยขอแสดงความยินดีกับนิสิต นักศึกษา ทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ และยังคงมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษาเดินหน้าผลิตเยาวชนทีเต็มไปด้วยคุณภาพและความสามารถ ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิตในอนาคตให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *